Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/คู่มือการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู้ชุมชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
จำนวนผู้รับบริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมอชอบประจำปี
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เกี่ยวกับสภาเทศบาล
งานบุคคล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุม พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมพัฒนโศภณ เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
Responsive image
    เมื่อวันที่่24 กุมพาพันธ์ ณ เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ได้ประชุุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายสิทธิ สุทธินนท์ นายกเทศมนตรีตำบลตำบลนาโยงเหนือ 
เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล บุุคคลภายนอกได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน
ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
กรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุุมชน และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
       
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2565