Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/คู่มือการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู้ชุมชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
จำนวนผู้รับบริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมอชอบประจำปี
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เกี่ยวกับสภาเทศบาล
งานบุคคล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
งานบุคคล
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 ธ.ค. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕) ปรับปรุงครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕
21 ธ.ค. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)
17 พ.ย. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
12 พ.ย. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่อง การกำหนดเวลาปฏิบัติรายการ จำนวนวันลา และจำนวนครั้งการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และการเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ
12 พ.ย. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างกรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
02 พ.ย. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่อง พนักงานเทศบาลพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
29 ก.ย. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
29 ก.ย. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ
09 พ.ค. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล
14 ต.ค. 2563 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

เลขที่ 216 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92170
โทรศัพท์ : 075-299254 แฟกซ์ : 075-299368 E-mail : admin@nayongnuacity.go.th
Powered By 
nayongnuacity.go.th