Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/คู่มือการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู้ชุมชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
จำนวนผู้รับบริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมอชอบประจำปี
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เกี่ยวกับสภาเทศบาล
งานบุคคล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/คู่มือการปฏิบัติงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 เม.ย. 2565 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ พระราชบญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
22 มิ.ย. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
22 มิ.ย. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
22 มิ.ย. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ พรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่9) พ.ศ.2560
22 มิ.ย. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
22 มิ.ย. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542.
22 มิ.ย. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
22 มิ.ย. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
22 มิ.ย. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง​ส่วนท้องถิ่น. พ.ศ. 2563.
22 มิ.ย. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

เลขที่ 216 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92170
โทรศัพท์ : 075-299254 แฟกซ์ : 075-299368 E-mail : admin@nayongnuacity.go.th
Powered By 
nayongnuacity.go.th