Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/คู่มือการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู้ชุมชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
จำนวนผู้รับบริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมอชอบประจำปี
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เกี่ยวกับสภาเทศบาล
งานบุคคล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม 

หมู่บ้าน/ชุมชน
     ชุมชนในเขตเทศบาลประกอบด้วย 4 ชุมชน ประกอบด้วย
- ชุมชนหน้าท่าควาย         
- ชุมชนหนองเหรียง    
- ชุมชนหนองไทร   
- ชุมชนวัดพุทธสิหิงค์
     ซึ่งรวมทั้ง 4 ชุมชนแล้วจะมีครัวเรือนจำนวน 1,298 ครัวเรือน


ประชากร ในเขตเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
     ประชากรในเขตเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 (สำนักทะเบียนราษฎรท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ) มีทั้งหมดจำนวน 3,781 คน ประกอบด้วย ประชากรชาย 1,709 คน ประชากรหญิง 2,072 คน จำแนกเป็น
ประชากร ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
เด็ก (0-6 ปี) 140 135 275
เด็กโต (7-12 ปี) 157 105 262
วัยรุ่น (13-17 ปี) 126 116 242
ผู้ใหญ่ (18-60 ปี) 1,097 1,443 2,522
คนชรา (60ปีขึ้นไป) 207 273 480

     โดยมีความหนาแน่นของประชากร จำนวน 1,939 คน/ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีประชากรที่แฝง เนื่องจากมาอาศัยแต่ไม่ได้ย้ายเข้าตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่อีกประมาณ 200 คน

ด้านการศึกษา 
     เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเป็นของเทศบาลเอง จำนวน 1 แห่ง มีสถานการศึกษาจำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนระดับมัธยม 1 แห่ง และระดับประถม 1แห่ง


ศาสนา
     ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ 99.10 % เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ มีวัดอยู่ 1 แห่ง คือ วัดรัตนาภิมุข ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนและมีผู้นับถือศาสนาอื่นอยู่ประมาณ 0.90 % 

วัฒนธรรม
     วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลนาโยงเหนือก็มีลักษณะคล้ายคลึงหรือเหมือนกับท้องถิ่นอื่นๆ ที่ใกล้เคียง ซึ่งอาจเรียงลำดับตามความสำคัญมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังนี้

(1) ประเพณีทำบุญวันสาร์ท
ซึ่งมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นว่า ประเพณีงานบุญเดือนสิบ ประเพณีนี้จะมีกิจกรรมในช่วงแรม 15 ค่ำเดือนสิบหรือประมาณเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญที่สุด กิจกรรมที่สังเขปตามประเพณีทำบุญวันสาร์ท ได้แก่ มีการจัดขนมต่างๆ มีการตกแต่งหรือใส่ภาชนะที่เรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า “หมรับ” นำไปถวายพระเพื่ออุทิศให้แก่ญาติพี่น้องหรือบุคคลที่เคารพนับถือซึ่งได้ล่วงลับไปแล้ว ขนมที่นำไปวัด ได้แก่ ขนมพอง ขนมลา ขนมบ้า ฯลฯ ตามความเชื่อความศรัทธามาตั้งแต่บรรพบุรุษ 
(2) ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุหรือประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีชนิดนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
     ก.ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ซึ่งมักจะจัดประมาณวันที่ 12 เมษายนของทุกปีแล้วแต่ความเหมาะสมของผู้จัด กิจกรรมที่จัด ได้แก่  เชิญผู้สูงอายุในชุมชนมาร่วมพิธีทางศาสนา ณ จุดใดจุดหนึ่ง โดยลูกๆ หลานๆ จะทำการรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุและเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดี ความมีพระคุณของ ผู้สูงอายุและอาจจะมอบของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุ เช่น ผ้านุ่ง ผ้าห่ม เสื้อผ้า หรือของจำเป็นในชีวิตประจำวันและมอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ  
     ข.ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีชนิดนี้ ในท้องถิ่นเขตเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ จะจัดเฉพาะวันที่ 13 เมษายนของทุกปีเท่านั้น โดยมีลักษณะของกิจกรรมมีการสรงน้ำพระโดยมีรถแห่พระในเขตเทศบาล ซึ่งใช้งบประมาณของเทศบาลเอง ส่วนใหญ่ประชาชนผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่อาจไปทำบุญนำปิ่นโตไปถวายพระ ส่วนเยาวชนและ ประชาชนโดยทั่วไป มักจะจับกลุ่มเล่นสาดน้ำกัน ซึ่งในวันนี้กิจกรรมในชีวิตประจำวันในด้านการทำงานหรือประกอบธุรกิจส่วนใหญ่จะหยุด 1 วัน
(3) ประเพณีวันลอยกระทง 
     
ประเพณีชนิดนี้จัดขึ้นในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองของทุกปี มีการจัดงานรื่นเริง ประกวดนางนพมาศ ธิดานพมาศ ประกวดกระทง ตามแต่ความพร้อมของหน่วยงานที่จัดแต่ละปี โดยใช้คลองนางน้อยเป็นสถานที่ลอยกระทง ซึ่งลักษณะโดยทั่วไปก็ปฏิบัติเหมือนกันทั่วทุกท้องถิ่น


การศึกษา   
     ในเขตเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ มีสถานศึกษาอยู่ 3 แห่ง โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเป็นของเทศบาล 1 แห่ง โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านหนองไทร นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ซึ่งอาจจัดแยกรายละเอียดได้ ดังนี้
 
สังกัด เอกชน ท้องถิ่น สพฐ. กรมอาชีวะฯ รวม
ระดับก่อนประถมศึกษา
1 จำนวนโรงเรียน
2 จำนวนห้องเรียน
3 จำนวนนักเรียน
4 จำนวนครู
ระดับประถมศึกษา 
1 จำนวนโรงเรียน
2 จำนวนห้องเรียน
3 จำนวนนักเรียน
4 จำนวนครู
ระดับมัธยม 
1 จำนวนโรงเรียน
2 จำนวนห้องเรียน
3 จำนวนนักเรียน
4 จำนวนครู

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

1
3
160
7


-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-


1
16
445
18

1
39
1,475
67

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

1
3
160
7

1
16
445
18

1
39
1,475
67

     นอกจากนี้ยังมีการศึกษาประเภท การศึกษานอกโรงเรียนที่เปิดสอนในเขตเทศบาล 1 แห่ง ซึ่ง สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

กีฬา นันทนาการ / พักผ่อน

 
1) สนามกีฬาเอนกประสงค์  
2) สนามฟุตบอล  
3) สนามบาสเก็ตบอล 
4) สนามตะกร้อ
5) สระว่ายน้ำ 
6) ห้องสมุดประชาชน 
7) สวนสาธารณะ
8) สนามเด็กเล่น
จำนวน - แห่ง
จำนวน 2 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง 
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน - แห่ง   
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 2 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง

การสาธารณสุข
1) โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ (ถ้ามี) สังกัด กระทรวงสาธารณสุข
 - ท้องถิ่น จำนวน - แห่ง
 - เอกชน จำนวน - แห่ง 
 - รัฐบาล จำนวน 1 แห่ง 
เตียงคนไข้ จำนวน - เตียง
เตียงคนไข้ จำนวน - เตียง
เตียงคนไข้  จำนวน 60 เตียง
2) ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน - แห่ง
3) คลินิกเอกชน จำนวน 3 แห่ง
4) บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในเขตพื้นที่
 - แพทย์ จำนวน 3 คน  
 - เภสัชกร จำนวน 3 คน  
 - ผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน 4 คน  
 - นักกายภาพบำบัด จำนวน 2  คน 
 - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 3 คน - อสม. จำนวน 230 คน
- ทันตแพทย์ จำนวน 2 คน
- พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน 30 คน
- พยาบาลเทคนิค จำนวน 13 คน  
- นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2  คน 
- นักวิชาการสาธารณสุข 3 คน
5) ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลสังกัด (จำนวนต่อปี)
ท้องถิ่น - คน     
  - ผู้ป่วยใน - คน     
  - ผู้ป่วยนอก - คน   
เอกชน - คน    
  - ผู้ป่วยใน - คน    
  - ผู้ป่วยนอก - คน
รัฐบาล 7,650 คน     
  - ผู้ป่วยใน 19,670 คน     
  - ผู้ป่วยนอก 86,650 คน
ศูนย์บริการสาธารณสุข - คน
6) สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง
 - อุบัติเหตุ 9,741 ราย/ปี
 - สาเหตุอื่น 79,909 ราย/ปี
คิดเป็นงบประมาณในการรักษาทั้งสิ้น - บาท
คิดเป็นงบประมาณในการรักษาทั้งสิ้น - บาท
7) ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง 5 อันดับแรก  
  ก.โรคระบบหายใจ
  ข.ระบบไหลเวียนเลือด
  ค.โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตาบอล์ซึม  
  ง.โรคติดเชื้อและปราสิต
  จ.โรคระบบอาหารไม่ย่อย

     (ข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 -31 มกราคม 2553)

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1) สถิติเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา (1  มี.ค. 52  - 31 มีนาคม  53 ) 7 ครั้ง
2) ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา คิดเป็นผู้เสียชีวิต - คน   บาดเจ็บ - คน ทรัพย์สินมูลค่า 50,000 บาท
3)  ยานพาหนะ
- รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน
- รถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน   
- รถกระเช้า
- รถบรรทุก 6 ล้อ
- รถยนต์ 4 ประตู
- รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล ความจุ 4,000 ลิตร
- รถตู้ ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง
4)  พนักงานดับเพลิง                         จำนวน 4 คน
5)  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     จำนวน  42 คน 
6)  การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย  ปีที่ผ่านมา    จำนวน - ครั้ง

อาชญากรรม (สถิติอาชญากรรมประเภทต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา) 
     ในเขตเทศบาลมีสถานีตำรวจภูธรอำเภอนาโยง ซึ่งให้การบริการความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินแก่ประชาชน แต่ก็ยังมีอาชญากรรมและอุบัติภัยเกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่ เช่น ลักทรัพย์ ทำให้เสียทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย ยักยอกทรัพย์และเกิดอุบัติภัยโดยมีสถิติอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ และอุบัติภัย ดังนี้
1.คดีลักทรัพย์
2.คดีทำให้เสียทรัพย์
3.คดีทำร้ายร่างกาย
4.คดียักยอกทรัพย์
5.พยายามฆ่าผู้อื่น
6.ยาเสพติด 
7.ฉ้อโกงทรัพย์ 
เกิดเหตุ 10 ครั้ง
เกิดเหตุ 1 ครั้ง 
เกิดเหตุ 2 ครั้ง
เกิดเหตุ 5 ครั้ง 
เกิดเหตุ - ครั้ง  
เกิดเหตุ 74 ครั้ง
เกิดเหตุ - ครั้ง
จับกุมผู้กระทำผิดได้ 4 ครั้ง
จับกุมผู้กระทำผิดได้ 1 ครั้ง
จับกุมผู้กระทำผิดได้ 2 ครั้ง
จับกุมผู้กระทำผิดได้ 5 ครั้ง
จับกุมผู้กระทำผิดได้ - ครั้ง
จับกุมผู้กระทำผิดได้ 74 ครั้ง
จับกุมผู้กระทำผิดได้ - ครั้ง
     (ข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 -30 มกราคม 2553)

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

เลขที่ 216 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92170
โทรศัพท์ : 075-299254 แฟกซ์ : 075-299368 E-mail : admin@nayongnuacity.go.th
Powered By 
nayongnuacity.go.th